Politika privatnosti

Politika o zaštiti privatnosti

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon), Zakona o radu (Nar. novine br. 93 / 14 i 127 / 17), Zakona o zaštiti na radu (Nar. novine, br. 71/14, 118/14 i 154/14), odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, M.B.M Usluge, jednostavno društvos ograničenom odgovornošću | Podstena, Šubetov Most 2, 51311 Skrad | OIB: 33417236677 upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci (u daljnjem tekstu: MBM usluge), kao voditelj obrade osobnih podataka korisnika svojih usluga i kupaca, izradilo je Politiku o zaštiti privatnosti osobnih podataka korisnika usluga i kupaca. Politika o zaštiti privatnosti osobnih podataka jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci Kupaca – Korisnika se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Politika o zaštiti privatnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Politika o zaštiti privatnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku.

Politika o zaštiti privatnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi MBM usluge, pri čemu je cilj Politike na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti MBM usluge sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i odustati od dane privole i zatražiti prestanak daljnje obrade osobnih podataka.

Za obradu osobnih podataka odgovoran je:

M.B.M Usluge j.d.o.o. | Podstena, Šubetov Most 2, 51311 Skrad | OIB: 33417236677

Kontakt podaci za zaštitu osobnih podataka:

e-mail:

Načini prikupljanja i vrste osobnih podataka koji se prikupljaju

Načini prikupljanja osobnih podataka su:

Izravno od strane samih korisnika i/ili kupaca na način da korisnici i/ili kupci sami dostave podatke MBM uslugeu kao voditelju obrade u određenom opsegu podataka koji je bitan za pružanje odgovarajućih usluga, prodaje ili neke druge poveznice korisnika / kupca i mbmusluge.hr. U svrhu pružanja odgovarajućih usluga korisnik i/ili kupac je dužan dostaviti MBM usluge sljedeće podatke koji su istome potrebni za zasnivanje ugovornog odnosa radi pružanja pojedine usluge i/ili prodaje određenih proizvoda. Kupac – korisnik podatke može dostaviti usmeno ili pisano u trgovini, putem maila poslanog na neku od mail adresa MBM uslugea, preko internet stranice MBM uslugea www.mbmusluge.hr.
Iz drugih javno dostupnih izvora podataka o tvrtkama i fizičkim osobama u tvrtkama na internet portalima, telefonskim imenicima koji sadrže takve podatke i drugim javno dostupnim servisima samo za svrhe za koje su i inicijalno bili prikupljeni.
Automatski posjetom MBM Usluge internet ( web ) stranici , aplikacijama i Web-shop portalu, pri čemu se radi o podacima koji su pridruženi mrežnim identifikatorima (adrese internetskih protokola te identifikatori kolačića, kao što su Google Analytics za praćenje interakcije korisnika i/ili kupaca).
Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenoj web-stranici. Kolačići se upotrebljavaju radi pružanja boljeg korisničkog iskustva svakom korisniku i/ili kupcu, spremanje preferencija korisnika i/ili kupaca, s ciljem da bi web-stranice radile učinkovitije, kao i za praćenje i ispitivanje korištenja te posjećenosti web-stranice MBM uslugea.

Isključivanjem i/ili blokiranjem spremanja kolačića korisnik i/ili kupac i dalje može pregledavati web-stranice MBM uslugea. Međutim, postoji vjerojatnost da pojedine mogućnosti i/ili funkcionalnosti web-stranice neće biti dostupne takvom korisniku i/ili kupcu, odnosno da će vrijeme potrebno za pristup pojedinim funkcijama web-stranice biti duže od uobičajenog.

Predmetni mrežni identifikatori mogu ostaviti tragove koji, u kombinaciji sa drugim identifikatorima i informacijama koje pružaju poslužitelji internetskih usluga, mogu poslužiti za identifikaciju korisnika i/ili kupca.

Količina, odnosno opseg osobnih podataka koje Društvo prikuplja ovise o vrsti usluge koju Društvo pruža svojim korisnicima i/ili kupcima, kao i o pravnoj osnovi na temelju koje isto prikuplja podatke. Društvo neprestano vodi brigu o prikupljanju samo nužnog opsega osobnih podataka koji je potreban za postizanje zakonom utvrđene svrhe u koju se podaci obrađuju.

Podatci o potencijalnim korisnicima

MBM usluge također prikuplja podatke o potencijalnim korisnicima i/ili kupcima svojih usluga i/ili proizvoda. Ovi podaci uključuju osnovne podatke (ime i prezime, adresa elektroničke pošte) ali i interese potencijalnih Korisnika i/ili Kupaca koji se obraćaju MBM uslugeu sa željom da ih se informira i /ili im se ponudi određene proizvode i usluge.

Pravna osnova za prikupljanje u opisanom slučaju je privola Korisnika i/ili Kupca.

Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade na temelju privole prije njezina povlačenja. Prije davanja privole, ispitanik se o tome obavješćuje. Povlačenje privole mora biti jednako jednostavno kao i njezino davanje.

Vrste prikupljanja osobnih podataka

ime i prezime
adresa
osobni identifikacijski broj (OIB)
kontakt broj telefona i/ili mobitela
kontakt podatke elektroničke pošte (e-mail adresa)
podaci iz osobne iskaznice
podaci o bankovnom računu i broju kartice za potrebe reguliranja obveze plaćanja
Ovisno o vrsti ugovora – poslovnog odnosa neki od Kupaca – Korisnika dostavljaju samo dio gore navedenih podataka.

Gdje se obrađuju osobni podaci

Osobne podatke Korisnika – Kupaca Društvo obrađuje u Republici Hrvatskoj.

Gdje se pohranjuju prikupljeni podatci

Podaci se obrađuju na način da se sve ili dio informacija o Kupcima – Korisnicima- Ispitanicima pohranjuju u baze voditelja obrade.

Obaveze voditelja obrade u vezi sa sigurnošću obrade

TEHNIČKA I INTEGRALNA ZAŠTITA PODATAKA

Voditelj Obrade provodi tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala odgovarajuća razina sigurnosti.

Voditelj obrade poduzima i mjere kako bi se osiguralo da svaki pojedinac koji djeluje pod odgovornošću voditelja obrade, a koji ima pristup osobnim podacima, ne obrađuje te podatke ako to nije prema uputama Voditelja obrade.

Uzimajući u obzir prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i rizike različitih razina vjerojatnosti i ozbiljnosti za rizike za prava i slobode pojedinaca, Voditelj obrade provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere u skladu sa Sigurnosnim politikama kako bi osigurao i mogao dokazati da se obrada provodi u skladu s Općom uredbom.

Svrha prikupljanja i daljnje obrade podataka

Osobne podatke Društvo prikuplja kako bi moglo pružati, održavati, štititi i poboljšati svoje usluge vezane za kupnju određenih proizvoda, kako bi razumjelo načine na koje korisnici i kupci koriste pružene usluge i upotrebljavaju mrežne (web) stranice MBM uslugea te u svrhu izvršavanja ugovornih obveza MBM uslugea, te pružalo dodatne pogodnosti kupcima i korisnicima. Takve podatke MBM uslugea prikuplja podatke za svrhu:

Izvršenja ugovornih obveza

MBM usluge prikuplja i dalje obrađuje osobne podatke korisnika i/ili kupaca u svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, realizacije kupovine ili servisne intervencije na opremi, dostave naručenih proizvoda, savjetovanja i pomoći pri uporabi proizvoda, pružanja odgovarajućih dodatnih i/ili produženih jamstava za proizvode, rješavanja prigovora korisnika i/ili kupaca te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu s mjerodavnim propisima.

Obrada osobnih podataka korisnika i/ili kupaca za naprijed navedene svrhe predstavlja nužnost i pravnu osnovu za sklapanja ugovora, odnosno, u slučaju da korisnik i/ili kupac uskrati davanje bitnih podataka, MBM Usluge neće biti u mogućnosti sklopiti ugovor i /ili poduzeti pojedine radnje vezane uz izvršenje sklopljenog ugovora.

Ostvarivanja dodatnih pogodnosti

Društvo je svojim kupcima- korisnicima omogućilo da kupovinom ostvare bodove koji se evidentiraju na MBM Usluge bonus kartici. Sakupljanjem određenog broja bodova kupac – korisnik ostvaruje pravo na nagrade.

Organizacija nagradnih igara

MBM usluge povremeno organizira nagradene igre pa se podaci koriste za obavjest o osvojenoj nagradi

Izravna promidžba (marketing)

Kontakt podaci korisnika i/ili kupaca mogu se koristiti za slanje promidžbenih obavijesti o proizvodima i uslugama MBM uslugea ako je Kupac – Korisnik dao privolu.

Video zapisi

Društvo koristi nadzorne kamere za za zaštitu osoba i imovine

Vremensko trajanje čuvanja osobnih podataka

Ovisno o svrsi i pravnoj osnovi temeljem koje je prikupljaju osobni podaci korisnika i/ili kupaca, MBM usluge je u pojedinim slučajevima obvezno čuvati osobne podatke u vremenskom trajanju (razdoblju) koje za pojedinu svrhu propisuju mjerodavni propisi ili prestankom svrhe u koju su prikupljeni. Protekom zakonskog roka koji obvezuje MBM usluge na čuvanje pojedinih osobnih podataka ili prestankom svrhe isti se brišu.

U slučajevima kada osnovu za prikupljanje i obradu podataka čini privola korisnika i/ili kupca, osobni podaci se čuvaju 10 godina.

Podaci koji se obrađuju temeljem privole korisnika i/ili kupaca mogu se brisati i prije proteka roka navedenog u ovoj Politici, u slučaju da takvo brisanje zahtijeva korisnik i/ili kupac odnosno kada se korisnik i/ili kupac usprotivi takvoj obradi pisano putem interneta preko objavljene e-mail adrese:

Prava korisnika – kupaca
Pravo na pristup osobnim podacima

MBM usluge se kao voditelj obrade obvezuje na temelju podnesenog pisanog zahtjeva korisnika i/ili kupca, omogućiti pristup osobnim podacima koje obrađuje o njima, informirati ih o svrsi obrade osobnih podataka, o vrsti osobnih podataka koji se obrađuju, o primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, o predviđenom vremenskom razdoblju obrade ili o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja.

Pravo na ispravak netočnih podataka

Kupac – Korisnik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od MBM usluge – Voditelja obrade ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave ili zahtjeva. Zahtjev za ispravak netočnih podataka Kupac – Korisnik može podnijeti putem MBM Usluge internet stranice : www.mbmusluge.hr na mail : , pisanim putem u trgovini ili poštom.

Pravo na brisanje osobnih podataka

Kupac – Korisnik – Ispitanik ima pravo od MBM uslugea – Voditelja obrade ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te Voditelj obrade ima obvezu brisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:
osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni
kada Kupac – Korisnik – Ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji i ako ne postoji druga pravna osnova za obradu
ispitanik uloži prigovor na obradu te ne postoje jači legitimni razlozi za obradu
osobni podaci nezakonito su obrađeni
osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Voditelj obrade
Pravo na ograničenje obrade podataka

Ograničenje obrade osobnih podataka MBM usluge će osigurati u slučajevima kada korisnik i/ili kupac osporava točnost podataka, kada je obrada nezakonita a korisnik i/ili kupac se protivi brisanju podataka te umjesto toga traži ograničenje njihove uporabe, kada voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade ali korisnik i/ili kupac traži podatke za ostvarenje pravnih zahtjeva, kao i u slučaju kada korisnik i/ili kupac uloži prigovor na obradu osobnih podataka temeljenu na legitimnom interesu MBM uslugea.

Pravo na ulaganje prigovora i automatizirano pojedinačno donošenje odluka

Kupac – Korisnik -Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega. U tom slučaju Voditelj obrade više ne smije obrađivati osobne podatke, osim ako Voditelj obrade dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrade pravnih zahtjeva.

Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka. Ako se ispitanik protivi obradi za potrebe izravnog marketinga, osobni podaci više se ne smiju obrađivati u takve svrhe.

Osim u slučajevima kad je to dopušteno Općom uredbom, Kupac – Korisnik – Ispitanik ima pravo da se na njega ne donosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno utječu na njega.

Svaki ispitanik , također ima pravo podnijeti prigovor Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Način ostvarivanja prava

Korisnik i/ili kupac može svoja prava ostvariti ukoliko smatra da je došlo do nepravilnosti u obradi njegovih osobnih podataka, putem kontakt podataka ili na mail . Također, korisnik i/ili kupac ima pravo na podnošenje prigovora nacionalnom nadzornom tijelu.

Pod kojim uvjetima i s kojim razlogom se osobni podatci prosljeđuju trećim osobama

Osobne podatke Kupaca- Korisnika MBM usluge prosljeđuje trećim osobama (uključujući nadležna tijela) u sljedećim slučajevima:

radi ispunjenja zakonskih obveza MBM uslugea
kada je takva obrada nužna radi zaštite ključnih interesa Kupaca – Korisnika
radi ispunjenja ugovorne obveze, izvršenja posla za račun Kupca – Korisnika za koji je nužno angažirati treću osobu – izvršitelja obrade

Pravila korištenja MBM Usluge bodova
Izdavatelj bodova je MBM Usluge, MBM usluge za trgovinu, M.B.M Usluge j.d.o.o. | Podstena, Šubetov Most 2, 51311 Skrad | OIB: 33417236677. Bodovi su vlasništvo izdavatelja i ne predstavlja sredstvo plaćanja. Izdaje se besplatno svim punoljetnim osobama koje ih prikupe kupnjom proizvoda na mbmusluge.hr web stranici i sličnim akcijama. Bodovi se izdaju na prodajnom mjestu, a aktivni su istog trenutka.

Promjena osobnih podataka mora se zatražiti putem adrese . Korisnik je dužan karticu predočiti na prodajnom mjestu prije početka naplate i izdavanja računa radi ostvarenja pogodnosti nagradnog programa.

MBM Usluge bodovi se se izdaju na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva. MBM Usluge zadržava pravo obustave usluge MBM Usluge bodova i uvjeta nagradnog programa bez pismene obavijesti, kao i pravo opoziva bodova korisniku uz prethodnu email obavijest.

Osobni podaci Kupca – Korisnika čuvaju se u elektronskom formatu informatičkog sustava MBM Usluge kojeg je Kupac – Korisnik ispunio prilikom pristupanja MBM Usluge bonus programu kupnjom proizvoda. Svi podaci se brišu iz sustava otkazivanjem računa ili na zahtjev od strane korisnika.

Obrada osobnih podataka u kontekstu zaposlenja

Osobni podaci radnika smiju se prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo ako je to određeno zakonom ili ako je to potrebno radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa, odnosno u vezi s radnim odnosom.

Voditelj obrade će radi ostvarivanja prava i obveza iz radnog odnosa prikupljati, obrađivati, koristiti i dostavljati trećim osobama samo one osobne podatke koji su nužni za navedenu svrhu, a te će podatke dostavljati samo na zahtjev sudova i drugih državnih ili javnih tijela.

Obrada osobnih podataka putem videonadzora

Obrada osobnih podataka putem videonadzora može se provoditi samo u svrhu koja je nužna i opravdana za zaštitu osoba i imovine, ako ne prevladavaju interesi ispitanika koji su u suprotnosti s obradom podataka putem videonadzora.

Snimke dobivene putem videonadzora mogu se čuvati najviše 6 mjeseci osim ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku.

GDPR i kolačići

GDPR i kolačići
Ova politika o kolačićima objašnjava što su kolačići i kako ih koristimo. Trebali bi ste pročitati ovu politiku kako bi ste razumjeli što su kolačići , kako ih koristimo, kakve vrste kolačića koristimo, informacije koje skupljamo kroz korištenje kolačića, kako se informacije koriste skupljaju i kako kontrolirati opcije kolačića. Za dodatne informacije kako koristimo, spremamo i pazimo na vaše osobne podatke, pročitajte cijelu politku privatnosti na ovoj stranici.

Možete u bilo koje vrijeme promjeniti ili povući pristanak dan na prozoru kolačića koji ste dali prilikom posjete našoj stranici.

Naučite više o nama, kako nas možete kontaktirati i kako procesiramo vaše osobne podatke na stranici Politka privatnosti.

Vaš pristanak se odnosi na sljedeču domenu: mbmusluge.hr

[render_cookies_list]

Kolačići su male tekstne datoteke kojima se koriste internetske stranice kako bi unaprijedile korisničko iskustvo.

Zakon dopušta spremanje kolačića na vaš uređaj ako je izričito potreban za rad stranice. Za sve ostale vrste kolačića potrebno nam je vaše dopuštenje.

Ove stranice koriste različite vrste kolačića. Neke kolačiće postavljaju usluge trećih strana koje se prikazuju na našim stranicama.

U bilo kojem trenutku možete promijeniti ili povući vaš pristanak na Izjavu o kolačičima na našim internetskim stranicama.

Saznajte više tko smo mi, kako nas možete kontaktirati i kako mi obrađujemo vaše osobne podatke u našoj Politici privatnosti.

Kao i večina web stranica, naša stranica također koristi vlastite kolačiće kao i kolačiće vanjskih suradnika za različite svrhe. Esencijalni kolačići se koriste da osiguraju pravilan rad web stranice i oni ne prikupljaju nikakve osobne podatke.

Kolačići vanjski suradnika se najčešće koriste kako bi se rayumjelo na koji način web stranica radi, na koji način posjetitelji koriste i komuniciraju sa stranicom, oglašavanje relevantno za vas korisnika i generalno pruža bolje korisničko iskustvo i pomaže unaprjeđenju budučih interakcija sa web stranicom.

Nužni: Nužni kolačići čine stranicu upotrebljivom omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija stranicom i pristup zaštićenim područjima. Web-stranica ne može ispravno funkcionirati bez ovih kolačića.

Statistički: Statistički kolačići anonimnim prikupljanjem i slanjem podataka pomažu vlasnicima stranice da shvate na koji način posjetitelji komuniciraju sa stranicom.

Marketinški: Marketinški kolačići koriste se za praćenje posjetitelja kroz web-stranice.Namjera je prikazivanje oglasa koji su relevantni određenom korisniku i potiču ga na sudjelovanje, što je bitno za izdavače i oglašivače trećih strana.

Za postavke: Kolačići za postavke omogućuju web-stranici da zapamti podatke koji mijenjaju način na koji se stranica ponaša ili izgleda, kao što je vaš željeni jezik ili regija u kojoj se nalazite.

Nerazvrstani: Nerazvrstani kolačići su kolačići koji se nalaze u procesu razvrstavanja u kombinaciji s davateljima usluga pojedinačnih kolačića.

[render_cookies_list]

Ukoliko odlučite promjeniti vaše preference kasnije prilikom posjeta našoj web stranici, možete kliknuti na Privatnost & kolačići gumb na dnu vašeg ekrana i to učiniti ondje. Ovo će vam ponovno prikazati poruku o kolačićima gjde će te ponovno moči odabrati kave kolačiće (ne)želite koristiti.

Uz to, drugi preglednici imaju drugačije metode blokiranja i brisanja kolačića koje koriste web stranice. Možete promjeniti postavke vašeg preglednika za blokiranje/brisanje kolačića. Kako bi ste saznali više kako kontrolirati i brisati kolačiće posjetite wikipedia.org, www.allaboutcookies.org.

Direktor
Robert Beljan

Preko 1000 zadovoljnih klijenata

Posjetite nas i uvjerite se sami

woman-p-02
"This place is so peaceful and wonderful. People are so gentile and friendls. Love."
Andrea Juretić

Planinarski Dom Skrad

man-p-01
"Cosy place. Ideal for large group of friends"
Mateo Klarin

Planinarski Dom Skrad

woman-p-01
"Velik izbor i fina hrana. Ugodan ambijent i ljubazno osoblje."
Božica Jurković

Restoran Tron

man-p-02
"Ugodno mjesto. Ljubazni domaćini. Hrana za pohvalu. Pristupačne cijene."
Stipo Križanović

Restoran Tron

woman-p-03
"Čarobno i jako mirno i tiho. Odmor za dusu."
Matea Kovačević

Robin's Hood

man-p-03
"Mjesto gdje smo bili prvi puta.. Jedna veća grupa vatrogasaca s izleta... Sve što smo dogovorili to smo doista dobili. Vrlo uslužan mladi konobar.."
Svemir Vojnović

Restoran Tron

woman-p-04
"Lijepa priroda. Preporuke za dom, ljudi su bas korektni i bilo nam je lijepo"
Marina Baričević

Planinarski Dom Skrad

man-p-04
"Išao sam u sklopu momačke i provod je bio odličan. Odgovorne osobe su razumne i pristojne. Pogodno je za veće grupe."
Pavle Poplašen

Planinarski Dom Skrad

Počni pisati i stisni "Enter" da počneš tražiti

Shopping Cart